Vedtekter

VEDTEKTER FOR TOTEN JANITSJAR

 

 

1. Organisasjon

Toten Janitsjar er et janitsjarkorps stiftet 6.november 1992 i Østre Toten Kommune. Korpset er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF), region Hedmark og Oppland.

 

2. Formål

Korpset har som formål å fremme interessen for, og utøvelse av musikk blant medlemmene, og være et tilbud til alle som ønsker å være medlemmer av korps, samt medvirke til utvikling av sunne interesser og godt vennskap. Det skal legges vekt på å utvikle utøvende ferdigheter og skape et godt miljø til beste for sine medlemmer.

 

3. Oppgaver

Korpset skal:

a)  Legge forholdene til rette for best mulig musikalsk kvalitet blant medlemmene ved å gi opplæring og videreutdanning i såvel musikkteori som ferdigheter på musikkinstrument og i samspill.

b) Når det er interesse for det, stimulere til tilleggsaktiviteter som f.eks. storband, ensemblespill osv.

 

4. Medlemskap

a)  Alle som ønsker det kan i utgangspunktet bli medlemmer, enten som aktive eller passive, men styret har adgang til å avvise personer som av en eller annen grunn er uønsket. Der det er tilbud i form av skolekorps, gjelder deres til en hver tid gjeldende regler i forhold til medlemmer under 16 år. Hvis korpset er medlem i NMF gjelder forbundets til enhver tids reglement og alle medlemmer vil også være medlem i NMF. Styret sørger for å innhente opplysninger om nye medlemmer og registrere disse.

b) Utmeldinger skal være skriftlige, og fratreden skal fortrinnsvis skje ved sesongslutt. Skyldig medlemskontingent skal være betalt før utmelding kan godtas. Betalt kontingent refunderes ikke ved utmelding.

c)  Styret kan etter skriftlig søknad innvilge permisjon fra deltakelse i korpsets arbeid. Dersom permisjonen antas å vare mer enn 6 måneder, skal instrument og effekter som hovedregel innleveres. Styret kan ved behov be om at utstyr leveres inn også ved kortere permisjoner.

    Dersom et medlem uteblir fra øvelser over lengre tid uten gyldig grunn, skal styret ta kontakt med vedkommende for å bringe klarhet i forholdet, og evt. sørge for at utstyr blir innlevert dersom det blir klart at medlemmet ikke har til hensikt å komme tilbake innen rimelig tid.                 

d) Medvirkning i andre korps, eller bruk av korpsets eiendeler i andre musikkaktiviteter kan tillates av styret.

e)  Årsmøtet kan utnevne æresmedlemmer. For å komme i betraktning til slik utnevnelse må kandidaten ha vært medlem i minst 25 år, og i tillegg ha vært aktiv i korpsets styre, komiteer eller opplæring av aspiranter i særlig stor grad. Ikke-medlemmer som har gjort en særlig innsats for korpsets drift kan i særlige tilfeller også utnevnes til æresmedlemmer. Medlemskap og innsats i og for Hoff, Balke eller Viken likestilles med medlemskap og innsats i og for Toten Janitsjar.

    Styret innstiller kandidater til æresmedlemskap.

 

5. Plikter

a)  Utøvende medlemmer plikter å møte i rett tid til øvelser og oppdrag såfremt ikke gyldig grunn til fravær foreligger. I tilfelle fravær skal formann eller gruppeleder varsles om dette på forhånd.

b) Ledelsen i korpset har myndighet til å ekskludere et medlem, som tross advarsler gjentatte ganger blir borte fra øvelser / opptredener uten gyldig grunn, samt ved oppførsel som skjemmer korpsets renommé.

c)  Medlemmene plikter å holde korpsets eiendeler i god stand. Skjødesløs behandling av eiendeler kan medføre økonomisk ansvar.

d) I forbindelse med korpsets forskjellige aktiviteter, plikter medlemmene å adlyde korpsledelsen og instruktører. Alle skal til en hver tid gjøre sitt beste for at korpsvirksomheten skal bli til mest mulig glede.

e)  Medlemmene skal i den utstrekning behovet tilsier ta i mot ethvert tillitsverv de måtte bli tildelt, såfremt vedkommende er skikket til det, for på den måten å vise sin interesse for korpset, og ellers arbeide for korpsets vel.

f)  Alle utøvende medlemmer av korpset har plikt til å delta i arbeidet for det økonomiske grunnlag for korpsets drift.

g) Den gjeldende kontingent skal betales til rett tid.

 

6. Kontingent

Medlemskontingentens størrelse fastsettes av årsmøtet. Kontingenten betales innen årets slutt basert på tilsendt faktura.  

 

7. Arbeidet i korpset

Arbeidet i korpset følger i hovedtrekk skoleåret, men kan fravikes noe hvis det er stevner, festivaler, turer o.l. som korpset har bestemt at de skal delta på som faller utenom skoleruta. Regnskap og administrasjon følger kalenderåret.

 

8. Dirigenter og instruktører

a)  Korpsets styre ansetter dirigent og eventuelle andre instruktører etter behov.

b) Det kan opprettes avtaler / kontrakter med dirigent / instruktører hvis en av partene ønsker det.

 

9. Årsmøtet

a)  Årsmøtet er korpsets høyeste myndighet, og avholdes hvert år innen utløpet av februar måned.

b) Det innkalles til ekstraordinært årsmøte hvis styret eller 1/3 av medlemmene krever det.

c)  Innkalling til årsmøte sendes ut minimum fire uker før det ordinære, og minimum to uker før det ekstraordinære.

d) Styrets årsmelding, revidert regnskap, budsjett, handlingsplan, valg-komitéens innstilling og saker til behandling skal sendes ut senest en uke før årsmøtet.

e)  Medlemmene må fremme saker til årsmøtet gjennom styret, og disse må være styret i hende senest to uker før årsmøtet. Styret plikter å legge frem saker som er kommet inn i rett tid.

f)  Alle medlemmer har stemmerett på årsmøtet ved personlig frammøte, forutsatt at forfalt medlemskontingent for foregående år er betalt. Det kan ikke avlegges stemme ved fullmakt.

g)  Alle medlemmer har tale- og forslagsrett. Årsmøtet kan gi talerett til hvem det måtte ønske.

 

10. Årsmøtets dagsorden

Årsmøtet skal behandle følgende saker:

1. Konstituering

a)  Åpning

b) Godkjenning av innkalling

c)  Godkjenning av dagsorden

d) Valg av møteleder

e)  Valg av møtesekretær

f)  Valg av to protokollunderskrivere

 

2. Godkjenning av årsberetning.

 

3. Godkjenning av revidert regnskap.

 

4. Godkjenning av budsjett

 

5. Fastsettelse av medlemskontingent

 

6. Behandling av innkomne saker.

 

7. Vedta handlingsplan.

 

8. Valg av leder for ett år.

 

9. Valg av 6 styremedlemmer for to år.

 

  10. Valg av 2 revisorer for ett år.

 

  11. Valg av medlemmer til følgende utvalg:

a)  Økonomiutvalg

b) Arrangementsutvalg

c)  Program‑ og musikkutvalg

d) Valgkomité

Til økonomiutvalget skal det velges to medlemmer for to år, samt at styret velger det tredje medlem som leder fra styret. Til arrangementsutvalget skal det velges fire medlemmer for to år, samt at styret velger det femte medlem som leder fra styret. For program‑ og musikkutvalg velges to medlemmer for to år, samt at styret velger det tredje medlem som leder fra styret.

Valgkomitéen skal bestå av tre medlemmer som velges for tre år og som velges slik at ett medlem er på valg hvert år. Valgkomitéen velger selv leder.

 

  12. Utnevnelse av gruppeledere.

Det skal utnevnes en gruppeleder for hver instrumentgruppe. Se egen instruks.

 

11. Styret

1. Styret skal bestå av leder og 6 styremedlemmer.

a)  Leder

b) Nestleder

c)  Kasserer

d) Sekretær

e)  Styremedlem / Leder av økonomiutvalg

f)  Styremedlem / Leder av Program og musikkutvalg

g) Styremedlem / Leder av arr.utvalg

Det oppnevnes ikke varamedlemmer. Ved forfall fra utvalgsledere bør om mulig et annet medlem i det aktuelle utvalg møte som vararepresentant, dersom det ikke dreier seg om forfall av varig karakter.

For å ta seg av den daglige drift og avgjøre enkle saker, samtidig som at utvalgsledere skal få bedre tid til drift av sine utvalg, kan styret om nødvendig deles opp i et arbeidsutvalg bestående av leder, nestleder, kasserer og sekretær, og i fullstendig styre. Arbeidsutvalget tar seg da av enkle saker, setter opp saksliste, forbereder saker og lager en innstilling på disse til styremøte.

 

 

 

 

2. Fullmakter.

a)  Styret leder korpset etter de vedtak årsmøtet har fattet.

b) Styret har fullmakt til å nedsette de utvalg og komitéer det finner behov for utenom de valgte.

c)  Styret har fullmakt til å utforme og revidere instrukser gjeldende de forskjellige komitéer og utvalg.

 

3. Innkalling til styremøte ‑ beslutninger.

a)  Styret innkalles når lederen eller tre av styrets medlemmer finner det nødvendig.

b) Styret er beslutningsdyktig når minst fire av medlemmene er tilstede. I ikke fulltallig styremøte kan styremedlem forlange saken forelagt et fulltallig styre før gyldig vedtak kan fattes.

c)  Styrevedtak skal protokollføres. Korpsmedlemmene skal ha både tilgang til og informasjon om de vedtak som er gjort.

d) Alle vedtak i styret fattes ved flertall av de avgitte stemmer. Ved stemmelikhet gjør lederens stemme uttelling.

 

4. Årsavslutning.

Styret skal utarbeide årsmelding og avslutte regnskapet for hver årsmøteperiode. Årsmelding, budsjett og revidert regnskap skal legges fram for årsmøtet til godkjenning.

 

5. Personalansvar.

Styret foretar engasjement, ansettelser og avskjedigelser, og har fullmakt til å inngå lønns‑ og arbeidsavtaler. Styret er ansvarlig for å innhente politiattest for de som har tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller utviklings-hemmede.

 

6. Handlingsplaner.

Styret skal utarbeide korpsets strategier på kort og lang sikt, omforme disse til handlingsplaner, og påse at disse settes ut i livet. Handlingsplanen skal godkjennes av årsmøtet.

 

12. Oppløsning

Oppløsing av korpset kan kun foretas av to påfølgende årsmøter, og avgjøres med minst 2/3 flertall. I mellomtiden fryses korpsets midler på konto og utstyr lagres forsvarlig.

 

13. Vedtektsendringer

Endringer i disse vedtekter kan kun gjøres av årsmøtet, og må være vedtatt med minst 2/3 flertall.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedtatt på årsmøte i Toten Janitsjar 25/9 1993

 

med endringer vedtatt på årsmøte

7/10 1995

29/10 1998

30/10 2002

17/9 2003

 25/2 2004

og 23/1 2016